S-Projektor

FAQ

Co to jest organizacja ruchu?

Organizacja ruchu związana jest z ruchem drogowym,określa sposób umieszczania znaków drogowych pionowych, oznakowania poziomego, sygnalizatorów świetlnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. progów zwalniających),może zawierać również:
-  charakterystykę geometrii drogi i zakres dostępu do drogi, np. szerokość chodnika, czy dostępność połączenia działki prywatnej (zjazd z osiedla) z drogą publiczną,
  -  zasady i sposób działania sygnalizacji świetlnej, znaków świetlnych, czy znaków o zmiennej treści i innych zmiennych elementów służących użytkownikom drogi.

Co to jest projekt organizacji ruchu?

Jest dokumentacją której celem jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez właściwy organ zarządzający ruchem. Projekt organizacji ruchu może być elementem składowym pozwolenia na budowę np. realizowanej ulicy, bądź być samodzielnym dokementem np. wymaganym do wniosku na zajęcie pasa drogowego pod roboty związane z realizacją kanalizacji. 

Projekty dzielimy na : 

 1.  Projekty stałej organizacji ruchu, które zmieniają dotychczasową organizację ruchu na drodze. Mogą być związane z:
· wyznaczeniem nowego przejścia dla pieszych, 
· montażem słupków blokujących, 
· lokalizacją progu zwalniającego, 
· wprowadzeniem strefy zamieszkania, bądź strefy ruchu,
· wprowadzeniem ograniczenia tonażu na drodze. 

2. Projekt czasowej organizacji ruchu, która wprowadza czasowe zmiany w obowiązującej organizacji ruchu. Projekty czasowej organizacji ruchu związane są przeważnie z wszelkimi pracami budowlanymi w pasie drogowym. Mogą być związane m.in. z: 
· budową zjazdu, 
· budową kanalizacji,
· lokalizacji rusztowania, 
· lokalizacją dźwigu samochodowego w drodze, 
· lokalizacją sezonowego ogródka gastronomicznego.

Co powinien zawierać projekt organizacji ruchu?

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

a) plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,

b) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasanionych przypadkach można dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali zawierający:
lokalizację istniejących, projektowanych oraz znaków drogowych przeznaczonych do usunięcia, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
parametry geometrii drogi 

c) program sygnalizacji świetlnej i obliczenia przepustowości drogi (w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną),

d) opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze. Natomiast w przypadku rganizacji ruchu związanej z robtami prowadzonymi w pasie drogowym: 
– opis występujących zagrożeń lub utrudnień

e) przewidywany termin wprowadzenia czasowej rganizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu bądź przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu